Sloop t.b.v. The Grace gaat starten! 

Op 25 april 2022 heeft het bestuur van BOLF overleg gehad met de projectontwikkelaar van The Grace, Included City Development (hierna aangeduid als Incl. ), een samenwerkingsverband van Movement Real Estate BV en Van Deursen Vastgoed BV. 

De mensen van Incl. hebben ons verteld dat de contractbesprekingen met aannemer BAM  in het laatste stadium verkeren en dat naar verwachting binnen enkele weken de contracten zullen worden getekend. Daarop vooruitlopend is de opdracht voor sloop voor het als ‘Spiegelpaleis’ bekend staande gebouw en de naast gelegen parkeergarage reeds gegeven aan Beelen, een sloopbedrijf dat zich volgens Incl. gespecialiseerd heeft in circulaire sloop, zodat zo veel als mogelijk materialen worden hergebruikt. 

De planning van de sloop is op hoofdlijnen dat de sloop start op 16 mei 2022 en dat na een periode van 24 weken het terrein volledig bouwrijp wordt opgeleverd op 4 november 2022. Als eerste zal het aanwezige asbest worden gesaneerd en dit gebeurt door een gespecialiseerd bedrijf met een wettelijk verplicht procescertificaat asbestverwijdering. Dit gebeurt binnen het gebouw, zodat er volgens Incl. geen risico’s zijn voor de woonomgeving. Daarna worden alle niet steenachtige afvalstoffen uit het gebouw verwijderd en volgens de planning wordt  in de eerste helft van augustus begonnen met de totaalsloop van het skelet van het kantoor. 

In de tweede helft van september wordt dan gestart met de sloop van de fundering en vanaf begin oktober wordt het puin dan met n speciale installatie verpulverd en daarna afgevoerd met vrachtwagens. 

Tijdens de sloop zullen alle werkzaamheden plaatsvinden binnen het bestaande hekwerk van de locatie. Er wordt gebruik gemaakt van een spatscherm ter voorkoming van wegspringend puin en  een sloopveiligheidszone.  Aan de zijde van de Bontekoestraat worden zeecontainers geplaatst als extra bescherming en als geluidsbarrière. Voor aanvoer en afvoer van materieel over de Rijswijkseweg worden verkeersregelaars ingezet. BOLF heeft sterk aangedrongen op omleiding van het fietsverkeer richting centrum over de Bontekoekade. Het sloopverkeer zal echter, hoewel BOLF dit graag anders had gezien, over de Rijswijkseweg plaatsvinden, omdat de onderdoorgang van de tunnel van de Bontekoekade te smal en te laag is. Er zal door de aannemer alles aan worden gedaan om de overlast voor de doorgang van het wegverkeer zoveel als mogelijk te voorkomen, zo is toegezegd. 

Voor de aanvoer van materieel zullen maximaal twee vervoersbewegingen per week plaatsvinden met één of twee voertuigen. Voor de aanvoer van personeel zullen er ongeveer vier tot zes vervoersbewegingen per dag zijn (busjes). Voor de afvoer van het puin worden er vanaf half oktober maximaal 36 vrachten per dag verwacht (één vracht per kwartier).  De aan- en afvoerroute verloopt via de Rijswijkseweg. De Bontekoestraat en Bontekoekade worden niet belast met vrachtverkeer. 

De aan- en afvoerroute is aangegeven met rode pijlen op onderstaand kaartje (figuur 1) . De afvoer kan  zowel via het Rijswijkseplein als via de Rijswijkseweg (richting Hoornbrug) verlopen, vanwege de hoogte van de voertuigen (zie figuur 2).

Figuur 1 Verkeersbewegingen sloop in en uit

Het slopen zal gebeuren met moderne machines (o.a. zo min mogelijk stof) en stille (knippen i.p.v. hakken) en trillings-arme slooptechnieken. Er zal gebruik worden gemaakt van draglineschotten.  Vooraf wordt een nulmeting gedaan om de bouwkundige staat van panden in de omgeving en infrastructuur op te nemen en eventuele nadelige effecten van het slopen te kunnen waarnemen.  Op ons verzoek is er toegezegd dat deze informatie voor belanghebbenden ter inzage beschikbaar zal worden gesteld  op het kantoor van Incl. 

Ter voorkoming van stof in de omgeving worden de volgende maatregelen genomen: het puin zal door de machines vochtig worden gehouden, het gebouw en de parkeergarage worden besproeid met vernevelaars en er wordt  gebruik gemaakt van vrachtwagens met gesloten kleppen. 

Onder voorbehoud van wijzigingen als gevolg van ontwikkelingen en ervaringen de komende weken  is bijgaande schets van de slooplocatie met ons gedeeld door Incl. (Figuur 2).

The-grace-sloop-bouwlocatie

Figuur 2 Bouwlocatie

Met de mensen van Incl. is afgesproken dat er regelmatig een nieuwsbrief wordt verspreid. We zijn nog in contact  met Incl.  over het exacte gebied waar deze huis aan huis zal worden bezorgd. Over de sloop is de eerste nieuwsbrief reeds verspreid en die vindt u hier < link>

BOLF zal zorgen dat de nieuwsbrief The Grace z.s.m. wordt gepubliceerd op onze website en ook wordt gedeeld met andere bewonersorganisaties in de omgeving, zodat het bereik onder bewoners/belanghebbenden zo groot mogelijk is.  

Voor vragen of opmerkingen kunt u een mail sturen aan info@thegrace.nl

Incl. houdt kantoor aan het Leeghwaterplein 45, 2521 DB Den Haag. Voor het geval u vindt dat BOLF moet worden geïnformeerd kunt u mailen met bolflaak@gmail.com. Vanzelfsprekend zullen wij waar nodig en mogelijk actie ondernemen. 

Wij waarderen het zeer dat Incl. bereid is om veel informatie met ons te delen en veel belang hecht aan de informatievoorziening en betrokkenheid van bewoners. Alle informatie die door ons wordt gedeeld is echter onder voorbehoud van actuele ontwikkelingen, die kunnen leiden tot aanpassingen van de planning, maar ook van de aanpak van de sloop. Hieraan kunnen dus geen rechten worden ontleend. 

Uiteindelijk moeten alle activiteiten tot realisatie van The Grace in 2026 leiden, zoals onderstaand geschetst.  

Eindresultaat is af in 2026 van The Grace.

Begeleidende brief aan bewoners: Sloopwerkheden van The Grace [PDF].